Please wait...

Τεχνικοί Σύμβουλοι Δημοσίου

Δήμος Νέας Σμύρνης

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η υποστήριξη του Δήμου Νέας Σμύρνης στην διαδικασία εκπόνησης, σύνταξης και καταγραφής των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας, και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και εμπειρογνωμοσύνης στην Ομάδα Εργασίας που θα συσταθεί στο δήμο.

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου

Υπηρεσίες Υποστήριξης του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης των Δομών του Δήμου και τη διατύπωση Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Στελέχωσης του Δήμου (ΟΕΥ) με παράλληλη εκπαίδευση (μεταφορά τεχνογνωσίας) του προσωπικού.

Single Unified status of experts used by the civil and criminal courts (Νο SRSS/C2018/076)

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων βρίσκεται στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητα της εμπειρογνωμοσύνης που χρησιμοποιούν τα αστικά και ποινικά δικαστήρια, να ενοποιήσει τις πρακτικές όσον αφορά την επίλυση των προαναφερθέντων ζητημάτων, να εξαλείψει ασυνέπειες στον τομέα του διορισμού και του καθορισμού των αμοιβών των εμπειρογνωμόνων του δικαστηρίου και στη μείωση της πολυπλοκότητας όπου είναι δυνατόν.

Για το σκοπό αυτό, θέλει να επωφεληθεί από υψηλού επιπέδου νομική και οικονομική εμπειρογνωμοσύνη, προκειμένου να αποκτήσει ακριβή εικόνα των υφιστάμενων πρακτικών σε εθνικό επίπεδο για όλες τις διαφορετικές διαδικασίες αστικού και ποινικού δικαστηρίου στον τομέα αυτό, να εντοπίσει τις αποκλίσεις που μπορεί καθώς και την ανάγκη για τέτοιες αποκλίσεις και να λάβει συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με τις νομοθετικές αλλαγές που απαιτούνται για τη θέσπιση ενός νέου νομικού πλαισίου σχετικά με την επιλεξιμότητα, την ευθύνη, τον διορισμό, τον καθορισμό τελών κλπ. των εμπειρογνωμόνων που χρησιμοποιούν τα αστικά και ποινικά δικαστήρια, σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη της ΕΕ.
Η έρευνα που πραγματοποιείται περιλαμβάνει επίσης το ζήτημα των προτύπων προσόντων των εμπειρογνωμόνων του δικαστηρίου (προϋποθέσεις προεπιλογής και διορισμού ανά σχολή), την ευθύνη τους για τις εκθέσεις τους και τις ενδεχόμενες επεξηγηματικές προφορικές δηλώσεις που έγιναν στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών (όσον αφορά την αντικειμενικότητα, τη συμμόρφωση με τις αναγνωρισμένες την ορθότητα και την ορθότητα) και την ηθική και προσωπική ακεραιότητά τους, καθώς και την αποσαφήνιση των υφιστάμενων μηχανισμών (ή, όσον αφορά τις προτάσεις που πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή για την εξασφάλιση αυτών των προτύπων.
Είναι επίσης εκτιμάται και η οικονομική επιβάρυνση των κομμάτων και ιδιαίτερα του κράτους σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου επιβαρύνεται με τα έξοδα εμπειρογνωμόνων.

Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5001708, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω πέντε (5) υποέργων ως κάτωθι:

 • Υποέργο 1: Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης των δράσεων διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω, προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 • Υποέργο 2: Προμήθεια Κάδων Συλλογής Βιοαποβλήτων και κάδων κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος στο Δήμο Αιγάλεω, προϋπολογισμού 167.152,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 • Υποέργο 3: Προμήθεια απορριμματοφόρου για μεταφορά των βιοαποβλήτων, προϋπολογισμού 186.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 • Υποέργο 4: Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω, προϋπολογισμού 4.067,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 • Υποέργο 5: Παροχή υπηρεσίας συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, προϋπολογισμού 24.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 

Το φυσικό αντικείμενο των υπηρεσιών του συμβούλου τεχνικής υποστήριξης συνίσταται από τις ακόλουθες ομάδες εργασιών:

 • Ομάδα εργασιών 1: Παροχή απαραιτήτων τεχνικών και υποστηρικτικών ενεργειών κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης από εξειδικευμένο σύμβουλο σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων, προκειμένου να οργανώσει και να διαχειριστεί την πράξη κατάλληλα, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.

Η παρούσα ομάδα εργασιών περιλαμβάνει ενέργειες υποβοήθησης και τεχνικής υποστήριξης του δήμου Αιγάλεω σε εξειδικευμένα θέματα, προκειμένου ο Δήμος να οργανώσει και να διαχειριστεί με τον βέλτιστο τρόπο τις διοικητικές και τεχνικές δράσεις που θα απαιτηθούν για την ομαλή και έγκαιρη εξέλιξη της υλοποίησης της πράξης και ειδικότερα του υποέργου 3 αυτής.

 • Ομάδα εργασιών 2: Τεχνική συνδρομή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αιγάλεω στην τήρηση των εντύπων των διαγωνιστικών διαδικασιών για τα έργα, τις προμήθειες και τις μελέτες που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της πράξης (π.χ. τεύχη δημοπράτησης, έντυπα διαγωνιστικής διαδικασίας, έντυπα παρακολούθησης εκτέλεσης της εργολαβίας/μελέτης/προμήθειας κ.λ.π.).

Η εταιρεία μας πρόκειται να παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες στον Δήμο Αιγάλεω που αφορούν την συλλογή, τήρηση και αρχειοθέτηση των εντύπων των συμβάσεων προμηθειών καθ’ όλη την διάρκεια εξέλιξης των υποέργων, από την δημοπράτηση των υποέργων των προμηθειών έως τις παραλαβές του φυσικού τους αντικειμένου από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής. Επιπλέον, αν και εφόσον απαιτηθεί κάτι τέτοιο από τον Δήμο, η εταιρεία μας θα γνωμοδοτεί στον Δήμο τόσο για το σύννομο των διαδικασιών που ακολουθούνται όσο και το αν το φυσικό αντικείμενο που παραλαμβάνουν από τους αναδόχους είναι σύμφωνο με τα ορισμένα στις αντίστοιχες συμβάσεις και εντός χρονοδιαγράμματος.

 • Ομάδα εργασιών 3: Συνδρομή στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αιγάλεω για την υποβολή αναφορών στην ειδική υπηρεσία εφαρμογής του ΥΜΕΠΕΡΑΑ σε εφαρμογή του επικαιροποιημένου εγχειρίδιο διαδικασιών διαχειριστικής ικανότητας του Δήμου για το ΕΣΠΑ 2014- 2020 και του συστήματος διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

Η εταιρεία μας καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης της πράξης, θα παρέχει υπηρεσίες υποβοήθησης κατά την σύνταξη αναφορών και επιστολών προς την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, θα υποβοηθά την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου κατά την σύνταξη και υποβολή στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ όλων των απαραίτητων δελτίων που απαιτούνται για την παρακολούθηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων βάσει του νέου ΣΔΕ (Σύστημα Διαχείρισης Έργων) 2014-2020. Τα δελτία αυτά αφορούν αιτήματα προεγκρίσεων, τεχνικά δελτία υποέργων, δελτία δήλωσης δαπανών, δελτία ολοκλήρωσης πράξης κ.α.

 • Ομάδα εργασιών 4: Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων για την παρακολούθηση των δεικτών εκροών και των δεικτών αποτελέσματος όπως αυτά αναφέρονται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ).
Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση και παρακολούθηση έργων του δήμου Φυλής που χρηματοδοτούνται απο Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η εξειδικευμένη υποστήριξη του Δήμου Φυλής για την ωρίμανση και παρακολούθηση έργων που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους. Η υποστήριξη αφορά σε πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε θέματα ωρίμανσης, αλλά και χρηματοδότησης που δε δύναται να καλυφθούν επαρκώς από το υφιστάμενο προσωπικού του Δήμου. Ο Σύμβουλος θα παρέχει υποστήριξη σε έργα για τα οποία ο Δήμος προτίθεται να υποβάλλει φάκελο για χρηματοδότηση είτε από εθνικούς είτε από ευρωπαϊκούς πόρους κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η υποστήριξη αυτή θα συνίσταται στα εξής:

 • Εκπόνηση σχεδίου πρότασης με σαφή αποτύπωση των προτεινόμενων δράσεων, των στόχων και του προϋπολογισμού ανά πρόσκληση.
 • Ωρίμανση φακέλων πράξεων για χρηματοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους.
 • Σύνταξη μελετών  για  την  ωρίμανση  φακέλων πράξεων για χρηματοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους. Εξαιρούνται οι μελέτες τεχνικών έργων, όπως στατικές-αρχιτεκτονικές, τοπογραφικές, χωροταξικές, ηλεκτρομηχανολογικές, υδραυλικές, οδοποιίας κ.α
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την ωρίμανση  φακέλων πράξεων για χρηματοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους.
 • Σύνταξη τεχνικών δελτίων του ΟΠΣ για πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.
 • Υποστήριξη στη διαχείριση κάθε ψηφιακής εφαρμογής (ΟΠΣ, ΕΣΗΔΗΣ κλπ.) σχετιζόμενης με τις διαδικασίες ένταξης και υλοποίησης πράξεων του ΕΣΠΑ.