Please wait...

Τεχνικοί Σύμβουλοι Δημοσίου

Δήμος Σκιάθου - GDPR

Aντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Σκιάθου για την προετοιμασία και προσαρμογή στον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων για ένα έτος.

Ο ανάδοχος ( Evolution Projects Plus) θα εκτελέσει στα όσα περιγράφονται στην αριθμ. 4399/21-05-2018 Μελέτη του Υπευθύνου Πληροφορικής του Δήμου Σκιάθου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της σύμβασης.

 

 

«Ελλάδα: Θεσμικό Πλαίσιο Οδοφωτισμού με ΣΔΙΤ - Τεχνική Έκθεση για οδοφωτισμό με LED μέσω Εταιρείας Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ)»( Greece: Greek Street Lighting PPP Framework - Technical scoping for ESCO LED Street Lighting)

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η παροχή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, κατά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) για την ωρίμανση έργων εκσυγχρονισμού δικτύων οδοφωτισμού σε τρεις δήμους της χώρας με την μέθοδο της σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Η υπηρεσία περιλαμβάνει:

 • Αναλυτική απογραφή όλου του τεχνικού εξοπλισμού τριών Δήμων
 • Ανάλυση, στο βαθμό που είναι δυνατόν, και σχολιασμός του υφιστάμενου συστήματος οδοφωτισμού και της συντήρησής του, θεσμικό πλαίσιο, νομικές πρακτικές, πρότυπα
 • Συλλογή και ανάλυση δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
 • Συλλογή και ανάλυση δεδομένων λειτουργικού κόστους και κόστους συντήρησης
 • Εξέταση των προτύπων για την αποξήλωση του παρωχημένου εξοπλισμού οδοφωτισμού
 • Υποστήριξη της Εταιρείας κατά την προετοιμασία ενδεικτικών τεχνικών προδιαγραφών
Ενίσχυση της Διοικητικής Οργάνωσης και Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων

Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου για την υλοποίηση / επιτάχυνση /ωρίμανση των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ έργων του Δήμου.
Με το έργο αναλύθηκε η Υφιστάμενη Κατάσταση των έργων που θέτει ως προτεραιότητα ο Δήμος, η οποία παραδόθηκε σε διάστημα ενός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης. Η ανάλυση αποτυπώνει το στάδιο υλοποίησης ή ωρίμανσης κάθε έργου, συνοψίζει προβλήματα και κρίσιμα σημεία προσοχής σε επίπεδο διοικητικών και άλλων ενεργειών και καταλήγει στον προγραμματισμό των επόμενων σταδίων.

Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο Δήμο Γλυφάδας για το έργο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας» με ΟΠΣ (MIS) 5001853

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήρηξης στα πλαίσια της πράξης «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5001853, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω πέντε (5) υποέργων ως κάτωθι:

 • Υποέργο 1: Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης των δράσεων διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας, προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 • Υποέργο 2: Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία νέου ρεύματος συλλογής των Βιοαποβλήτων και των Οργανικών στο Δήμο Γλυφάδας, προϋπολογισμού 230.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 • Υποέργο 3: Προμήθεια μηχανημάτων για τη δημιουργία νέου ρεύματος συλλογής των Βιοαποβλήτων και των Οργανικών στο Δήμο Γλυφάδας, προϋπολογισμού 411.680,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 • Υποέργο 4: Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας, προϋπολογισμού 6.547,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 • Υποέργο 5: Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, προϋπολογισμού 18.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 

Το φυσικό αντικείμενο των υπηρεσιών του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης συνίσταται από τις ακόλουθες Ομάδες Εργασιών:

 • Ομάδα Εργασιών 1: Παροχή τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στο Δήμο Γλυφάδας κατά την διάρκεια υλοποίησης της Πράξης σε εξειδικευμένα θέματα διαχείρισης βιοαποβλήτων

Η παρούσα ομάδα Εργασιών περιλαμβάνει ενέργειες υποβοήθησης και τεχνικής υποστήριξης του δήμου Γλυφάδας σε εξειδικευμένα θέματα, προκειμένου ο Δήμος να οργανώσει και να διαχειριστεί με τον βέλτιστο τρόπο τις διοικητικές και τεχνικές δράσεις που θα απαιτηθούν για την ομαλή και έγκαιρη εξέλιξη της υλοποίησης της Πράξης και ειδικότερα των Υποέργων 2, 3 και 4 αυτής.

 

 • Ομάδα Εργασιών 2: Τεχνική συνδρομή στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Γλυφάδας στην τήρηση των έντυπων των διαγωνιστικών διαδικασιών και διαδικασιών παρακολούθησης των υποέργων των προμηθειών της Πράξης (Υποέργα 2 και 3).

Ο προσφέρων πρόκειται να παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες στον Δήμο Γλυφάδας που αφορούν την συλλογή, τήρηση και αρχειοθέτηση των εντύπων των συμβάσεων προμηθειών καθ’ όλη την διάρκεια εξέλιξης των υποέργων , από την δημοπράτηση των υποέργων των προμηθειών έως τις παραλαβές του φυσικού τους αντικειμένου από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.

Επιπλέον, και εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί, η προσφέρουσα εταιρία πρόκειται να παρέχει εμπεριστατωμένες γνωμοδοτήσεις τόσο για το σύννομο των διαδικασιών που ακολουθούνται όσο και το αν το φυσικό αντικείμενο που παραλαμβάνουν οι ανάδοχοι είναι σύμφωνο με τα ορισμένα στις αντίστοιχες συμβάσεις και βάσει χρονοδιαγράμματος.

 

 • Ομάδα Εργασιών 3: .Υποβοήθηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Γλυφάδας για την Υποβολή αναφορών στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και κατά την σύνταξη, συμπλήρωση και υποβολή Δελτίων στο ΟΠΣ - ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

Ο προσφέρων, καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, πρόκειται να παρέχει υπηρεσίες υποβοήθησης κατά την σύνταξη αναφορών και επιστολών προς την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, θα υποβοηθά την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου κατά την σύνταξη και υποβολή στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ όλων των απαραίτητων δελτίων που απαιτούνται για την παρακολούθηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων βάσει του νέου ΣΔΕ (σύστημα Διαχείρισης Έργων) 2014-2020. Τα Δελτία αυτά αφορούν αιτήματα προεγκρίσεων, τεχνικά δελτία υποέργων, δελτία δήλωσης δαπανών, δελτία ολοκλήρωσης Πράξης κ.α.

 

 • Ομάδα Εργασιών 4: Συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για την παρακολούθηση των Δεικτών Εκροών και των Δεικτών Αποτελέσματος όπως αυτά αναφέρονται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης

Κατά την διάρκεια υλοποίησης της Πράξης αλλά και κατά την διάρκεια αρχικής λειτουργίας του ρεύματος συλλογής βιοαποβλήτων που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Πράξης, ο προσφέρων πρόκειται να συλλέξει στοιχεία και να συντάξει αναφορές, σε σχέση με τον όγκο των βιοαποβλήτων που πρόκειται να συλλεχθούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με στόχο την παρακολούθηση της επίτευξης των δεικτών εκροών και αποτελέσματος που περιγράφονται στο εγκεκριμένο ΤΔΠ.

 

 • Ομάδα Εργασιών 5: Συγκέντρωση στοιχείων και προδιαγραφών βάσει ευρωπαϊκών προτύπων για τα εδαφοβελτιωτικά

Ο Σύμβουλος πρόκειται να υποβοήθηση τον Δήμο Γλυφάδας προκειμένου να συλλέγονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία και οδηγίες για την ποιότητα και την χρήση των εδαφοβελτιωτικών στοιχείων που παράγονται από την διαδικασία κομποστοποίησης που πρόκειται να εφαρμόσει ο Δήμος Γλυφάδας με την λειτουργία της Πράξης «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας» με ΟΠΣ (MIS) 5001853.

Παροχή υπηρεσιών για την ωρίμανση του φακέλου από εξειδικευμένο σύμβουλο της Ενεργειακής Αναβάθμισης, Αυτοματοποίησης και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαρέων

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τον δήμο Μεγαρέων, με στόχο την προετοιμασία του τελευταίου προκειμένου να προβεί μελλοντικά στην Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός).Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τον δήμο Μεγαρέων, με στόχο την προετοιμασία του τελευταίου προκειμένου να προβεί μελλοντικά στην Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός).Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας ανάθεσης θα εξεταστεί η βιωσιμότητα κάθε πιθανού χρηματοδοτικού μοντέλου, με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, κατάλληλου για χρηματοοικονομικές αναλύσεις και αναλύσεις βιωσιμότητας – σκοπιμότητας. Στο εν λόγω λογισμικό ως δεδομένα εισόδου, εκτός από τις μεταβλητές που ορίζει κάθε χρηματοδοτικό μοντέλο, θα εισαχθούν και όλα τα δεδομένα της υφιστάμενης κατάστασης του δικτύου οδοφωτισμού (αριθμός και είδος φωτιστικών, καταναλώσεις και έξοδα σε ηλεκτρική ενέργεια με βάση τους λογαριασμούς της ΔΕΗ κ.λπ), όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στο πλαίσιο παλαιότερης σύμβασης με αρ. πρωτ. 31146/10.12.2013.Συμπερασματικά, η μελέτη σκοπιμότητας θα απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν: 

 1. στο εάν είναι σκόπιμη και αποδοτική μια τέτοια σύμβαση για την αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού, δεδομένων των μεταβλητών κάθε χρηματοδοτικού μοντέλου, αλλά και των καταγραφών που έχουν γίνει στο παρελθόν, 
 2. στην επιλογή του βέλτιστου χρηματοδοτικού μοντέλου, αλλά και του ευνοϊκότερου σεναρίου στο εκάστοτε χρηματοδοτικό μοντέλο και 
 3. στην βέλτιστη οικονομική συμφωνία που θα προκύψει στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων με τον ανάδοχο που θα αναλάβει την αναβάθμιση του δικτύου.Κατόπιν των ανωτέρω και αφού επιλεγεί το κατάλληλο χρηματοδοτικό μοντέλο και το ευνοϊκότερο σενάριο, ο ανάδοχος της παρούσας υπηρεσίας θα προετοιμάσει το δήμο, προκειμένου ο τελευταίος να προχωρήσει στην διαγωνιστική διαδικασία, από την οποία θα προκύψει ο ανάδοχος που θα αναλάβει την αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Evolution Projects θα εκτελέσει τις κάτωθι ενέργειες:

• Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για τα νέα φωτιστικά και για το σύστημα τηλε-ελέγχου και τηλε-διαχείρισης.

• Σύνταξη Τεύχους Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

• Σύνταξη Τευχών Διακήρυξης για διαγωνισμό με την μέθοδο του δανεισμού ή την μέθοδο της μακροχρόνιας παραχώρησης.

• Σύνταξη Περίληψης Διαγωνισμού.

• Σύνταξη Σχεδίου Σύμβασης .

• Υποστήριξη σε λοιπά δικαιολογητικών και διαδικασίες που θα απαιτηθούν για την ένταξη του δήμου στο χρηματοδοτικό μοντέλο που θα αποφασιστεί.