Please wait...

Μελέτες Δημοσίου

Υπηρεσίες Συλλογής και Επεξεργασία Δεδομένων Δικτύου Ηλεκτροφωτισμου Δήμου Κέρκυρας

Σκοπός της υπηρεσίας είναι να καταγραφεί και να γίνει γνωστή η πραγματική κατάσταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, η κατανάλωση των ενεργοβόρων λαμπτήρων προκειμένου στη συνέχεια να διερευνηθεί η δυνατότητα ένταξης του Δήμου σε χρηματοδοτικά προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο δημοτικού ηλεκτροφωτισμού.

Σε συνεργασία με την VΜ&Α Σύμβουλοι Μηχανικοί

ΣΔΙΤ - Νέο Δικαστικό Μέγαρο Έδεσσας
Η δρομολόγηση της ανέγερσης δικαστικού Μεγάρου στην Έδεσσα κρίθηκε επιτακτική, καθώς το υπάρχον κτίριο που στεγάζονται όλες οι δικαστικές υπηρεσίες έχει κριθεί ακατάλληλο από την Επιθεώρηση Δικαστικών Κτιρίων.

Λόγω της μακροχρόνιας κακής συντήρησης, της μη αναβάθμισης των χώρων απονομής της Δικαιοσύνης αλλά και της διαρκώς αυξανόμενης δικαστηριακής ύλης, παρατηρούνται –ιδίως στα περιφερειακά δικαστήρια- σοβαρότατες αδυναμίες και ελλείψεις στις κτηριακές υποδομές, οι οποίες καθιστούν προβληματικές τις συνθήκες απονομής της δικαιοσύνης. Οι σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές ανάγκες επιβάλλουν τη δημιουργία σύνθετων συγκροτημάτων – εγκαταστάσεων, όπου η δικαστηριακή ύλη συγκεντρώνεται σε ένα κτήριο με σύγχρονο και αξιοπρεπές περιβάλλον εργασίας και καθίσταται ταχύτερη, ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη η διαχείρισή της. Για τους λόγους αυτούς, η αναβάθμιση των δικαστικών κτηρίων αποτελεί καθολικό αίτημα των εργαζομένων στο χώρο της Δικαιοσύνης (δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων και δικηγόρων), αλλά και των πολιτών.

Η προτεινόμενη σύμπραξη αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, ασφάλιση και συντήρηση, για διάστημα είκοσι επτά [27] ετών, του νέου Δικαστικού Μεγάρου Έδεσσας (εφεξής καλούμενο ως «Έργο» ή «προτεινόμενη σύμπραξη»), καθώς και μετεγκατάστασης των υπηρεσιών του από το μισθωμένο κτήριο, στο οποίο τώρα στεγάζονται.

Αναλυτικά στο νέο δικαστικό Μέγαρο Έδεσσας θα στεγασθούν οι παρακάτω υπηρεσίες:

  • Πρωτοδικείο και Εισαγγελία Πρωτοδικών
  • Ειρηνοδικείο/ Πταισματοδικείο
  • Δικαστήριο Ανηλίκων
  • Ταμεία
  • Δικηγορικός Σύλλογος
Επιπρόσθετα επανασυστήνεται μία μεταβατική έδρα Διοικητικού Πρωτοδικείου στην Έδεσσα, μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να εξοικονομηθεί χρόνος χωρίς υψηλό κόστος. 
Η σύνταξη και η κατάθεση της πρότασης αυτής αποτελεί αναγκαϊα προϋπόθεση για την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( των Υπουργών Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης, Υποδομών και Οικονομικών) για την ένταξη του συγκεκριμένου έργου στην διαδικασία των ΣΔΙΤ.
 
 
 
Προτάσεις για την Αντικατάσταση των Μεταβατικών Εδρών των Πρωτοδικείων της Επικράτειας - Proposals on the replacement of the transitional seats of the Administrative Courts of First Instance in the islands and the remote land areas of Greece

Administrative courts of First Instance with transitional seats operate on a periodic basis as hearings take place only for a couple of days per month or even on a bi-monthly basis throughout the judicial year with the view to serving local needs. Transitional seats as described above operate on islands and several remote land areas of Greece.
The periodic operation of transitional seats of administrative courts of First Instance involves a recurrent cost to the state as judges and secretaries have to travel on periodic basis to islands and remote land areas with the view to participating in the hearings organised on scheduled dates. The number of Judges and secretaries that go to the islands and remote areas on a periodical basis in order to conduct the hearings is not justified by the number of cases of these courts. Apart from the financial cost of the operation of transitional seats, optimal use of human resources ("HR") is impeded by the mandatory operation of transitional seats even if few cases might be concerned.
Against this background, proposals and solutions are needed in order to reduce state expenditure resulting from the periodical operation of courts with transitional seats, while optimising the use of HR available in the judicial system.
In this vein, the Greek Ministry of Justice ("MoJ") needs a study on the possible abolition of the transitional seats and their replacement by video call procedures or their merger with the nearest larger court. Video calling for the islands and merger to the nearest largest court on the remote areas possibly should be explored.

The scope of the contract is the drafting of a study on:

  1. Islands issue: the abolition of transitional seats of the administrative courts of First Instance in island regions and their replacement by teleconferencing facilities.
  2. Remote lands issue: the abolition of the transitional seats of the remote lands and their transfer to the nearest largest court.

The study will focus on these two issues regarding the proposed categorization (Island, Remote Lands) by including proposals of using modern ICT solutions, e.g. video-conference (case 1.) and HR management methods (case2.).

Μελέτη Σκοπιμότητας για την Αποκέντρωση του Πρωτοδικείου Αθηνών για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να αποτελέσει το βασικό εργαλείο επίλυσης χρόνιων παθογενειών λειτουργίας του Πρωτοδικείου Αθηνών. Για τις ανάγκες της μελέτης αναλύεται τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό περιβάλλον του Πρωτοδικείου Αθηνών, εξετάζοντας από τη μία δομές, υποδομές και διαθέσιμους πόρους και από την άλλη το γενικό οικονομικό, θεσμικό, δικαστικό και τεχνολογικό περιβάλλον, στο οποίο αναπτύσσει τις δραστηριότητές του. Για την διαπίστωση της πραγματικής κατάστασης αξιοποιούνται τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, σχετικά με την δικαστηριακή ύλη.
Ακολούθως, εξάγεται η συνθετική διάγνωση – Ανάλυση SWOT, η οποία καταδεικνύει τα Ισχυρά και Αδύνατα σημεία του Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώ παράλληλα εξετάζει τις ευκαιρίες και απειλές για τη λειτουργία του.
Με βάση τα παραπάνω, αξιολογείται συνολικά η υφιστάμενη κατάσταση και διατυπώνονται τα προβλήματα, που αφορούν στη λειτουργία του Πρωτοδικείου Αθηνών αλλά και στις επιπτώσεις που αυτά έχουν στις παρεχόμενες Υπηρεσίες.
Για την ορθό και άρτιο σχεδιασμό των προτεινόμενων λύσεων, καταρτίζεται ο στρατηγικός σχεδιασμός, περιγράφοντας τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τους στρατηγικούς στόχους. Με τον τρόπο αυτό, θα αξιολογηθεί περαιτέρω η επίτευξη του κάθε στόχου μέσω της εφαρμογής κάθε λύσης.
Ως αποτέλεσμα της ανάλυση που προηγήθηκε, επεξεργασίας των στοιχείων και έρευνας στους χρήστες των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου, διατυπώνονται τρείς προτεινόμενες λύσεις για την αποσυμφόρηση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Για την κάθε προτεινόμενη λύση αναλύονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία, ενώ επισημαίνονται οι ευκαιρίες για την επιτυχημένη εφαρμογή τους και οι κίνδυνοι της υλοποίησης.
Με συγκεκριμένη μεθοδολογία, εκπονείται η συγκριτική ανάλυση Κόστους – Οφέλους, αξιολογώντας συγκεκριμένα κριτήρια για τα οφέλη και τις απαιτήσεις της υλοποίησης. Μέσα από την μελέτη κόστους – οφέλους υποδεικνύεται η προσφορότερη λύση για την αποσυμφόρηση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η λύση αυτή ασφαλώς, έχει συγκριτικά το μεγαλύτερο δυνατό όφελος με τις μικρότερες απαιτήσεις.
Για την προκρινόμενη λύση, μέσω της διατύπωσης γενικών παραδοχών, υποδεικνύονται συγκεκριμένες προδιαγραφές, εκτιμούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις και περιγράφονται συγκεκριμένο σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Τέλος, εκτιμάται το προϋπολογιζόμενο κόστος εφαρμογής της λύσης, το οποίο φυσικά δύναται να προσδιοριστεί μόνον προσεγγιστικά, αφού αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, οι οποίοι περιγράφονται στη μελέτη. Ταυτόχρονα, προτείνονται εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου.

Οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη σύναψη δανείου προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού στην υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Η Αναθέτουσα Αρχή (Δήμος Αιγάλεω) προκειμένου να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου τροχαίου μηχανολογικού εξοπλισμού της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, προσβλεπει στην σύναψη δανείου με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ύψους περίπου 1.100.000,00 €. Για το σκοπό αυτό, έκρινε σκόπιμο να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες από εξειδικευμένους και έμπειρους τεχνικοοικονομικούς συμβούλους, για την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη σύναψη δανείου που αφορά στην προμήθεια τροχαίου μηχανολογικού εξοπλισμού στην υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Η εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας αφορά στην εξέταση της απόσβεσης της συγκεκριμένης επένδυσης και της ωφέλειας ή ζημίας που προκύπτει για το Δήμο.