Please wait...

Μελέτες Δημοσίου

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ – SEE-AGRO-START

Το κύριο τεχνικό αντικείμενο του έργου του Αναδόχου εντάσσεται στην δράση 5.1: «Diagnostic and assessment of SMEs in the horticulture and animal breeding sector (01/12/2013 – 15/02/2014)» του πακέτου εργασίας 5: “Increasing SMEs awareness of innovation and technology in order to aproach better roads to market opportunities (01/12/2013 – 30/04/2014)” του έργου «SEE-AGRO-START Transnational network for SME support in the animal breeding and horticulture sector», και είναι:

«Η Πιλοτική εφαρμογή προώθησης της καινοτομίας και τεχνολογίας σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πρόσβαση σε νέες αγορές». Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει τους βέλτιστους τρόπους πραγματοποίησης διάγνωσης και αξιολόγησης των ΜμΕ του τομέα της κτηνοτροφίας και των οπωροκηπευτικών, ώστε να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε νέες αγορές και να εισάγουν καινοτομία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους (τεχνολογίες, επεξεργασία, λειτουργία).

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να υλοποιηθεί μία σειρά από βήματα, τα οποία θα οδηγήσουν στην εύρρυθμη εκτέλεση του Πακέτου Εργασίας 5 του έργου AGRO-START, για το οποίο είναι υπεύθυνος εταίρος το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. / Ι.Ε.Τ.Ε.Θ. (Αναθέτουσα Αρχή). Το αντικείμενο περιλαμβάνει τη διαμόρφωση μεθοδολογίας και εργαλείων για τη διάγνωση και αξιολόγηση επιχειρήσεων του τομέα της κτηνοτροφίας και των οπωροκηπευτικών και την εφαρμογή τους στην περίπτωση της Ελλάδας, για λογαριασμό του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. / Ι.Ε.Τ.Ε.Θ. (Αναθέτουσας Αρχής).

Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μία σειρά από παραδοτέα (guidelines, εκθέσεις, εργαλεία διάγνωσης), τα οποία θα αξιοποιηθούν από όλους τους εταίρους του έργου.

Ιστορικό και πολιτιστικό λεύκωμα δήμου Χαϊδαρίου

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η εκπόνηση έρευνας και η δημιουργία λευκώματος με σκοπό την προβολή της πλούσιας ιστορίας του Δήμου Χαϊδαρίου. Εκτός από τα αποτελέσματα της έρευνας που θα διεξαχθεί, θα γίνει χρήση του πλούσιου αρχειακού υλικού που διαθέτει ο Δήμος και το οποίο έχει πολύ μεγάλη πολιτιστική αλλά και ιστορική σημασία για τους ερευνητές και το ευρύ κοινό. Μέσα από το λεύκωμα θα προβάλλεται το ιστορικό και πολιτιστικό υλικό του Δήμου Χαϊδαρίου, μέσα στους αιώνες.

Το λεύκωμα θα περιέχει μαρτυρίες και φωτογραφίες αρχείων που θα συνοδεύονται από κείμενο και θα συμπυκνώνει την ιστορία της ευρύτερης περιοχής. Θα εκδοθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα διανεμηθεί σε σχολεία και φορείς της πόλης.

Πυρήνα του παρόντος έργου αποτελεί η ανάδειξη και προβολή της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού δυναμικού του Δήμου Χαϊδαρίου και η ανάπτυξη και παροχή στους νέους πολιτιστικών πληροφοριών, που θα προάγουν το πολιτιστικό ιδεώδες και θα αξιοποιούν την πολιτιστική δυναμική του τόπου σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο. 

Το υλικό των παραπάνω αρχείων θα είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό στο σύνολό του, με αποτέλεσμα να αξιοποιείται σημαντικός όγκος πολύτιμης πολιτιστικής αλλά και ιστορικής πληροφορίας. Η επαφή των νέων με την πόλη τους, έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων σε πολιτιστικά και ιστορικά θέματα, που αφορούν στο χώρο στον οποίο ζουν και κινούνται καθημερινά.

Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία ψηφιακού θεματικού αποθετηρίου σε θέματα ισότητας των φύλων και την προσαρμογή υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας των Φύλων με στόχο την κάλυψη αναγκών ατόμων με ειδικές ανάγκες

Αντικείμενο του Έργου ήταν η εκπόνηση μελέτης η οποία έθεσε τις αρχές, τις διαδικασίες και το πλαίσιο λειτουργίας του ψηφιακού θεματικού αποθετηρίου της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας των Φύλων (ΒΘΙΦ), ώστε τα θέματα φύλου να μελετώνται μέσα σε ένα περιβάλλον με σύγχρονα εργαλεία, προσβάσιμο και ανοικτό σε όλους/-ες. Επιπλέον η μελέτη προσδιόρισε τις απαραίτητες συνθήκες και τις απαιτούμενες προδιαγραφές που θα επιτρέπουν στη ΒΘΙΦ να υποστηρίξει την πληροφοριακή ισότητα και να καταστεί πλήρως συμμετοχική για όλους/-ες, παρέχοντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες σε Άτομα με ειδικές Ανάγκες (ΑμεΑ).

Προσδιορισμός - τεκμηρίωση μοναδιαίου κόστους για τις Πράξεις «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδων υγείας)

Σκοπός της παρούσας εμπειρογνωμοσύνης είναι ο προσδιορισμός – τεκμηρίωση μοναδιαίου κόστους για τις Πράξεις «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδων υγείας) στις οκτώ (8) Περιφέρειες σύγκλισης» με κωδικό MIS 434313, «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων)» στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου με κωδικό MIS 434314 και «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων)» στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» με κωδικό MIS 434315 που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013», με πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και θα υλοποιηθούν από το Δικαιούχο Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ειδικότερα, σκοπός της εμπειρογνωμοσύνης είναι η ανάλυση/προσδιορισμός του μοναδιαίου κόστους (ανά ανθρωποώρα κατάρτισης) των ως άνω Πράξεων. Μέσω αυτής της ανάλυσης θα προσδιοριστούν τα οικονομικά στοιχεία των προγραμμάτων κατάρτισης (αμοιβές καταρτιζομένων – εκπαιδευτικό επίδομα, δαπάνες εκπαιδευτών, δαπάνες υλοποίησης πρακτικής, αναλώσιμα, λοιπές δαπάνες όπως διατροφή και μετακινήσεις κ.λπ.). Η κοστολόγηση των παραπάνω στοιχείων θα οδηγήσει στον προσδιορισμό του μοναδιαίου κόστους των προγραμμάτων κατάρτισης (ανά ανθρωποώρα κατάρτισης).

Εκπόνηση Μελετών, Ερευνών και Εθνικών Εκθέσεων για την υποστήριξη της λειτουργίας του Μηχανισμού-Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων» - ΤΜΗΜΑ 4: «ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΟΥ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΤΗΝ

Η Κατηγορία Πράξης 3.1.4 «Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής των πολιτικών ισότητας για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας, καθώς και των συμβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών της ισότητας των φύλων» του ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση, με Έργο-Σημαία την «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» και ειδικότερα το Υποέργο «Εκπόνηση Μελετών, Ερευνών και Εθνικών Εκθέσεων για την υποστήριξη της λειτουργίας του Μηχανισμού-Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων», περιλαμβάνει την πραγματοποίηση των απαιτούμενων μελετών, ερευνών και εθνικών εκθέσεων για την υποστήριξη της λειτουργίας του Μηχανισμού-Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων στο χρονικό ορίζοντα του Έργου. Ειδικότερα, αφορά στην εκπόνηση μελετών και ερευνών σε επιλεγμένα πεδία άσκησης πολιτικής με στόχο:

α) την αποτύπωση και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στο εκάστοτε επιλεγμένο πεδίο,

β) την αποτίμηση των επιπτώσεων των δημόσιων πολιτικών στις γυναίκες και τους άνδρες (gender impact assessment),

γ) τη διατύπωση απαραίτητων παρεμβάσεων για την ενίσχυση των πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης.

Ενδεικτικά αποτελέσματα των μελετών/ερευνών θα είναι ο καθορισμός των απαραίτητων προϋποθέσεων/εργαλείων της παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών και η αποτίμηση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών.

 

Σκοπός του Έργου-σημαία είναι η υποστήριξη της ίδρυσης και της πιλοτικής λειτουργίας Μηχανισμού-Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων για την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης, στο πλαίσιο λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και αποτελεί μέρος της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής πολιτικών ισότητας των φύλων. Οι βασικές λειτουργίες και κύριες δραστηριότητες του Μηχανισμού-Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων αφορούν:

  • Στη συγκέντρωση, διαχείριση, ανάλυση και διάχυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και δεικτών που προσδιορίζουν την κατάσταση και την πορεία της ισότητας των φύλων.
  • Στην αξιολόγηση και παρακολούθηση των σχεδιαζόμενων και εφαρμοζόμενων πολιτικών gender mainstreaming σε όλα τα επίπεδα.

Στην υποστήριξη και βελτίωση του σχεδιασμού και της εφαρμογής πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα, μέσω της διάδοσης επιτυχημένων μεθόδων και καλών πρακτικών, της ενημέρωσης, της ανταλλαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας και πληροφόρησης μεταξύ φορέων και στελεχών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.