Please wait...

Εφαρμογές

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Υποδοχή Ηλεκτρονικού Περιεχομένου από Δράση Κοινωφελούς Εργασίας της ΓΓΕΤ

Η Evolution Projects+, στο πλαίσιο της με κωδικό 41 Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση του υποέργου «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Υποδοχή Ηλεκτρονικού Περιεχομένου από Δράση Κοινωφελούς Εργασίας» στο πλαίσιο της Πράξης «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Υποδοχή και Διάθεση Ηλεκτρονικού Περιεχομένου» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο αποθετήριο ψηφιακού, αρχειακού υλικού, το οποίο θα είναι πλήρως διαθέσιμο στο ευρύ κοινό, χωρίς κανέναν περιορισμό ως προς την διάθεση, προβολή και ανάκτησή του, σε διαδικτυακή πύλη.

Αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού περίπου 10.000.000 σελίδων που αφορούν διοικητικά και οικονομικά θέματα της ΓΓΕΤ και των εποπτευόμενων ερευνητικών της κέντρων, καθώς και η διάθεση του υλικού αυτού μέσω πλατφόρμας διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) που θα αναπτυχθούν εξ’ ολοκλήρου από τους προγραμματιστές της εταιρείας μας. 

Οι προδιαγραφές που θα ακολουθηθούν για το προς ψηφιοποίηση υλικό έχουν αναπτυχθεί από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και έχουν προκύψει με βάση την πολύχρονη εθνική και διεθνή εμπειρία σε υποδομές ανοικτού, ψηφιακού περιεχομένου.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα δοθεί η δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για την προβολή και διάθεση ψηφιακού αρχειακού υλικού στους πολίτες και σε άλλους, συνεργαζόμενους με την ΓΓΕΤ, φορείς.

Ψηφιακή Περιήγηση στο Πολιτιστικό και Ιστορικό Αρχείο του Χαϊδαρίου

Η Evolution Projects+ ολοκλήρωσε επιτυχώς την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου αποθετηρίου ψηφιακού, πολιτιστικού περιεχομένου, το οποίο είναι πλήρως διαθέσιμο στο ευρύ κοινό, χωρίς κανέναν περιορισμό ως προς την διάθεση, προβολή και ανάκτησή του στην ιστοσελίδα http://haidari.culhub.gr/ 

Αντικείμενο του έργου ήταν η παραγωγή, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και απόθεση του πολιτιστικού υλικού του Δήμου Χαϊδαρίου, σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές και προδιαγραφές, καθώς και η διάθεση του υλικού αυτού μέσω πλατφόρμας διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) που αναπτύχθηκαν εξ’ ολοκλήρου από τους προγραμματιστές της εταιρείας μας. 

Στο πλαίσιο του έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» η Evolution Projects+ κλήθηκε να ψηφιοποιήσει, χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, όλο το πολύτιμο και ανέκδοτο ως τώρα ιστορικό αρχείο της πόλης του Χαϊδαρίου, με πάνω από 17.000 έντυπες σελίδες και να παράγει νέο φωτογραφικό υλικό σε ιστορικά σημεία της πόλης του Χαϊδαρίου. 

Παράλληλα, η Evolution Projects+ προέβη σε ψηφιακή προβολή με 3D περιήγηση των δύο ιστορικών κτιρίων της πόλης, του Πύργου Παλατάκι και του Κτιρίου Νικολάου Γύζη, όπως επίσης και των κατάφυτων περιβαλλόντων χώρων τους, αναδεικνύοντας όλους τους κρυμμένους θησαυρούς των κτιρίων και των τοιχογραφιών τους. 

Οι προδιαγραφές που ακολουθήθηκαν για το προς ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικό, έχουν αναπτυχθεί από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και έχουν προκύψει με βάση την πολύχρονη εθνική και διεθνή εμπειρία σε υποδομές ανοικτού, τεκμηριωμένου, ψηφιακού περιεχομένου, ενώ έχουν ως βάση τις διεθνείς πρακτικές, τόσο σε επίπεδο ευρωπαϊκών κρατών, συνολικά της ΕΕ (προγράμματα e-content, ICT PSP, e-infrastructure κ.α.) σε ευρωπαϊκές πύλες συγκέντρωσης και διάθεσης περιεχομένου ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας (Europeana και DRIVER), όσο και καλά παραδείγματα επιμέρους διεθνών αποθετηρίων και συστημάτων ψηφιακού περιεχόμενου μεγάλης κλίμακας (Open Library του Internet Archive, Google Books και Art Project, κ.α.).

Με την ολοκλήρωση του έργου δόθηκε αφενός, η δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για την προβολή και διάθεση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου στους επισκέπτες, και αφετέρου η προβολή του συνόλου του έργου και στα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη δημιουργία και το σχεδιασμό σελίδας ενημέρωσης και προφίλ του

Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη, εγκατάσταση και φιλοξενία του πληροφοριακού συστήματος μητρώου για την υποστήριξη του παραπάνω Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, καθώς και η αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού υποστήριξης της λειτουργίας του.

Το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας τηρείται από το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργού   Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν.4019/11. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν.4019/11, το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας στελεχώνεται  με  έξι (6) οργανικές θέσεις εργασίας οι οποίες διαρθρώνονται ως εξής: τέσσερις (4) υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ένας (1) υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής και ένας (1) υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

Η  εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας αλλά και η διευκόλυνση του έργου των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και των υπολοίπων άμεσα ή έμμεσα εμπλεκομένων δημόσιων υπηρεσιών και ενδιαφερόμενων πολιτών καθιστά επιβεβλημένη τη σχεδίαση του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου, με τρόπο που να επιτρέπεται η δημιουργία πολλαπλών επιπέδων πρόσβασης. Με βάση τον υπάρχοντα σχεδιασμό απαιτείται η δημιουργία κατ’ ελάχιστον τεσσάρων επιπέδων πρόσβασης ως ακολούθως:

1ο Επίπεδο: πρόκειται για το ανώτερο επίπεδο πρόσβασης, το οποίο είναι διαθέσιμο μόνο σε αρμόδια εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της υπηρεσία του Μητρώου. Δίνει τη δυνατότητα καθολικής πρόσβασης στα στοιχεία του Γενικού Μητρώου και την ευχέρεια καταχώρησης, διαγραφής ή διόρθωσης στοιχείων, ενώ επιτρέπει την παρακολούθηση όλων των ιστορικών στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί για κάθε μέλος του Μητρώου χωρίς δυνατότητα τροποποίησης.

2ο Επίπεδο: το επίπεδο αυτό αφορά τις υπηρεσίες που έχουν άμεση συμμετοχή την εφαρμογή του Ν. 4019/11, συγκεκριμένα θα είναι διαθέσιμο σε αρμόδια εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Ανωνύμων Εταιριών των Περιφερειών. Η είσοδος στο σύστημα γίνεται με την χρήση κωδικού που παρέχει η Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου. Το επίπεδο επιτρέπει την καταχώρηση μόνο στοιχείων που αφορούν στη επιβολή χρηματικών πρόστιμων και παρακολούθηση όλων των ιστορικών στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο Γενικό Μητρώο σε σχέση με την επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων χωρίς δυνατότητα τροποποίησης. Το συγκεκριμένο επίπεδο πρόσβασης ανάλογα με τις μελλοντικές ανάγκες της διοίκησης θα μπορεί να αποδοθεί και σε άλλες  δημόσιες υπηρεσίες όπως Δ.Ο.Υ., Ειρηνοδικείο κ.τ.λ.

3ο Επίπεδο: το επίπεδο αυτό αφορά μόνο τα μέλη του Μητρώου. Η είσοδος στο σύστημα γίνεται με την χρήση κωδικού που παράγεται από το Γενικό Μητρώο το στάδιο της αρχικής  εγγραφής  της  επιχείρησης.  Το  επίπεδο  επιτρέπει  την  είσοδο  μόνο  την υποενότητα που αφορά το ίδιο το  μέλος, δίνει την δυνατότητα καταχώρησης νέων αιτημάτων, εκτύπωσης των Βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία του Μητρώου αλλά και παρακολούθησης όλων του ιστορικού των καταχωρήσεων της επιχείρησης χωρίς δυνατότητα τροποποίησης τους.

4ο Επίπεδο: πρόκειται για το τελευταίο επίπεδο πρόσβασης το οποίο αφορά στο κοινό. Η είσοδος στο Γενικό Μητρώο γίνεται ελεύθερα χωρίς τη χρήση κωδικού. Δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης των βασικών στοιχείων κάθε μέλους (Επωνυμία, Έδρα, Στοιχεία Επικοινωνίας, μέλη της Διοικητικής Ομάδας, Αντικείμενο Δραστηριότητας), του ετήσιου σχεδίου δράσης και του απολογισμού του καθώς και των τυχόν  κυρώσεων που έχουν επιβληθεί. Το συγκεκριμένο επίπεδο δεν παρέχει δυνατότητα καταχώρησης ούτε διαγραφής στοιχείων.

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση του συνόλου των λειτουργιών του ψηφιακού Μητρώου, το οποίο θα υποστηρίζει τις βασικές λειτουργίες καταχώρησης δεδομένων – πληροφοριών, την εκτέλεση διαδικασιών ελέγχου, την τροποποίηση και την διαγραφή στοιχείων, τη δημιουργία βάσης στατιστικών πληροφοριών και εκτύπωσης βεβαιώσεων.

 

Σύστημα Καταγραφής Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών

Στόχος του προτεινόμενου πληροφοριακού συστήματος είναι η υποδοχή, διαχείριση και παρακολούθηση όλων των υποθέσεων ρύθμισης χρεών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, οι οποίες αναλαμβάνονται από τους ενδιάμεσους φορείς και συγκεκριμένα από:

Α) Τους δικηγόρους που έχουν οριστεί από τους κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους.

Β) Τις τοπικές ενώσεις καταναλωτών

Γ) Τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (ή οποιοσδήποτε άλλος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναλάβει μετά τις αλλαγές του Προγράμματος Καλλικράτης).

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του συστήματος είναι δυνατή η ψηφιοποίηση των αιτήσεων των πολιτών που θα αποστέλλονται στο Συνήγορο του Καταναλωτή, η τεκμηρίωση και ο χαρακτηρισμός τους με τη χρήση τυποποιημένων πεδίων και η αποθήκευσή τους στη βάση δεδομένων. Οι αιτήσεις αυτές είναι ταξινομημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή αφενός η ανάσυρση και προβολή τους και αφετέρου η εξαγωγή στοιχείων που αφορούν στα ποσά που οφείλει η Διαχειριστική Αρχή στους ενδιάμεσους φορείς, ανάλογα με το πλήθος των υποθέσεων που υποδέχθηκε και απέστειλε καθένας από αυτούς.

Ανάλογα με το αποτέλεσμα της προσπάθειας διακανονισμού που εκτελούν οι ενδιάμεσοι φορείς με τα πιστωτικά ιδρύματα για λογαριασμό των υπερχρεωμένων πολιτών, το πληροφοριακό σύστημα έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί την αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχίας (συμπεριλαμβανομένου του πρακτικού συμβιβασμού) ή τη βεβαίωση αποτυχίας. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να εξάγει στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των αιτήσεων που κατέληξαν σε επιτυχία ανά ενδιάμεσο φορέα, ούτως ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση από τη Διαχειριστική Αρχή, των επιπλέον χρηματικών ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε αυτούς.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την εφαρμογή, με δεδομένο ότι έχει τη δυνατότητα να τεκμηριώνει και να χαρακτηρίζει τις αιτήσεις, να μπορεί παράλληλα με τα παραπάνω να εξάγει και ποιοτικές αναφορές και στατιστικά για τις υποθέσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ο αριθμός των υποβληθέντων αιτήσεων, ο αριθμός των επιτυχόντων και των αποτυχόντων αιτήσεων, ο αριθμός των υποθέσεων ανά πιστωτικό ίδρυμα (π.χ. ποια τράπεζα παρουσιάζει μεγαλύτερη κίνηση) κ.λπ