Please wait...

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - Best City Awards 2022

BEST CITY

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

1. Καινοτομία - Προκλήσεις (30% βαρύτητα) Θα αξιολογηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτοβουλίας / ενέργειας / έργου ως προς την καινοτομία τους. 2. Μεθοδολογία (20% βαρύτητα) Θα αξιολογηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πρωτοβουλίας / ενέργειας / έργου ως προς τον τρόπο που ακολουθήθηκε στη σχεδίαση/υλοποίηση τους. 3. Αποτελεσματικότητα (30% βαρύτητα) Θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας / ενέργειας / έργου σε αντιστοιχία με τους στόχους που είχαν οριστεί, αλλά και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα σε σχέση με αντίστοιχα έργα της αγοράς. 4. Καλές πρακτικές (10% βαρύτητα) Θα αξιολογηθούν τα συμπεράσματα και οι καλές πρακτικές της πρωτοβουλίας / ενέργειας/ έργου που μπορούν να αξιοποιηθούν από άλλες εταιρείες. 5. Βαθμός αναπαραγωγιμότητας (10% βαρύτητα)

Θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας / ενέργειας / έργου σε σε σχέση με την δυνατότητα αξιοποίησης της από άλλους

 

• Να περιγράψτε την πρωτοβουλία / έργο της υποψηφιότητάς σας, τα αποτελέσματα και τη σύνδεση με τη στρατηγική και τις συγκεκριμένες ανάγκες / απαιτήσεις της εταιρείας / οργανισμού ή του πελάτη σας. Οι υποψηφιότητες πρέπει να παρέχουν σαφείς περιγραφές με βάση την δομή

Πρόκληση- Λύση - Οφέλη.

• Να δώσετε έμφαση στα στοιχεία εκείνα που καθιστούν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία/ έργο μοναδική, ανταγωνιστική και καινοτόμο στην κατηγορία που υποβάλλετε υποψηφιότητα και περιγράψετε τους λόγους για τους οποίους θεωρείτε ότι πρέπει να ξεχωρίσει η υποψηφιότητά σας.

• Να συμπεριλάβετε ποιοτικά ή ποσοτικά δεδομένα και χαρακτηριστικά, που κατά την κρίση σας, ενισχύουν την υποψηφιότητα σας.

• Να χρησιμοποιείτε απλό κείμενο (plain text).

 

 

6. Περιγραφή & στοιχεία της υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Στρατηγικός Σχεδιασμός- Προκλήσεις

Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τους δήμους σήμερα. Η συνεχής αύξηση των ποσοτήτων σε συνδυασμό με την επιβεβλημένη τάση για διαλογή στην πηγή, δημιουργούν νέες ανάγκες τόσο σε επίπεδο υποδομών

(κάδοι, απορριμματοφόρα κ.λπ), όσο και σε επίπεδο παρακολούθησης και διαχείρισης των ροών εργασίας που εκτελούνται κατά τη διαδικασία συλλογής και απόθεσης.

Το πλήθος των κάδων συνεχώς αυξάνεται, λόγω της συνεχούς προσθήκης νέων ρευμάτων (ανακύκλωση, βιοαπόβλητα κ.λπ), γεγονός που δημιουργεί σημαντικά ζητήματα χωροθέτησης, καθώς και συχνές προστριβές με τους πολίτες. Παράλληλα, υπάρχει σημαντική υστέρηση στην παρακολούθηση των ποσοτήτων των απορριμμάτων αν ρεύμα, γεγονός που δημιουργεί αδυναμία στην χάραξη ξεκάθαρων και μακροχρόνιων στρατηγικών διαχείρισης ανάλογα με τις προβλέψεις που περιλαμβάνονται στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ).

Ο Δήμος Πεντέλης, έχοντας υλοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, κατά την τελευταία διετία, τόσο στον τομέα της συλλογής των απορριμμάτων όσο και στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών, έχει αναπτύξει μια νέα πλατφόρμα, η οποία αποτελεί το πρώτο και μοναδικό εργαλείο παρακολούθησης του ΤΣΔΑ σε επίπεδο δήμου, συνδυάζονται την πληροφορία που λαμβάνεται από το πεδίο με τις προβλέψεις ποσοτήτων ανά ρεύμα που έχουν τεθεί ανά έτος, προκείμενου να καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση επίτευξης στόχων οποιαδήποτε στιγμή.

 

Ιδέα, Σχεδίαση και Καινοτομία

Εκτός από τις ανωτέρω αναφερόμενες προκλήσεις αναφορικά με την σύγχρονη διαχείριση απορριμμάτων, η βασική ιδέα για την ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας δόθηκε από την ανάγκη αρχικά για την κατάρτιση και στη συνέχεια για την παρακολούθηση του ΤΣΔΑ. Η κατάρτιση του ΤΣΔΑ περιλαμβάνει λεπτομερή αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και αναλυτική καταγραφή ποσοτήτων ανά ρεύμα, πληροφορία η οποία δεν ήταν, μέχρι πρότινος, αποθηκευμένη και οργανωμένη σε τέτοια μορφή, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση σε αυτή, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση του ΤΣΔΑ. Επιπλέον, δεν υπήρχε συνεχής παρακολούθηση των ποσοτήτων ανά ρεύμα, γεγονός που καθιστούσε δύσκολη ή αδύνατη την παρακολούθηση επίτευξης των στόχων και κατ’ επέκταση την υλοποίηση εντοπισμένων παρεμβάσεων όπου ήταν ανάγκη.

Η νέα πλατφόρμα σχεδιάστηκε με στόχο την βελτίωση της λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας, σε ό,τι αφορά στην παρακολούθηση των αποβλήτων σε πραγματικό χρόνο. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε μια υποδομή, μέσω της οποίας ο δήμος είναι σε θέσει να εισάγει αυτόματα στην πλατφόρμα τα στοιχεία από το ηλεκτρονικό αρχείο ποσοτήτων που λαμβάνει σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση από τον ΕΔΣΝΑ. Με αυτό τον τρόπο οι ποσότητες των απορριμμάτων εισάγονται στο σύστημα, χωρίς να απασχολείται προσωπικό για την χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων, η οποία ωστόσο είναι δύνατη για την περίπτωση που το εν λόγω αρχείο δεν είναι διαθέσιμο.

Επιπλέον των ανωτέρω, το σύστημα διαθέτει ειδική εφαρμογή, μέσω της οποίας είναι δυνατή η εισαγωγή όλων των προβλέψεων που περιλαμβάνονται στο ΤΣΔΑ. Σημειώνεται ότι η κατάρτιση του τελευταίου και ειδικότερα η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, αποτελεί πλέον μια εύκολη διαδικασία, δεδομένου ότι έχει προηγηθεί η συστηματική ημερήσια ή εβδομαδιαία εισαγωγή των πραγματικών δεδομένων στην πλατφόρμα.

Παράλληλα, μια πολύ σημαντική δυνατότητα του συστήματος είναι αυτή της εξαγωγής δεδομένων σε ηλεκτρονικό αρχείο, προκειμένου αυτό να εισαχθεί αυτόματα στην Πλατφόρμα Υποβολής και Διαχείρισης Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η

συγκεκριμένη δυνατότητα είναι εξαιρετικά σημαντική, δεδομένου ότι σχεδόν μηδενίζει το χρόνο που χρειάζεται η Υπηρεσία Καθαριότητας για να εισάγει τα δεδομένα της στο εν λόγω σύστημα και από αυτό να εξάγει το τυποποιημένο ΤΣΔΑ.

Έχοντας όλη την ανωτέρω πληροφορία συγκεντρωμένη, το σύστημα παρέχει τις κάτωθι δυνατότητες:

- Παρουσίαση συγκεντρωτικών δεδομένων τρέχοντος έτους ανά κατηγορία αποβλήτου.

- Παρουσίαση ετήσιου ποσοστού ανακύκλωσης.

- Υπολογισμός ποσοστού συμμετοχής ΑΣΑ ανά έτος και ποσοστού κάλυψης σε σχέση με το σύνολο του προηγούμενου έτους ανά κατηγορία αποβλήτου.

- Παρουσίαση δεδομένων αποβλήτων για τα παρελθοντικά έτη.

- Παρουσίαση δεδομένων αποβλήτων ανά μήνα για το τρέχον έτος και για τα παρελθοντικά έτη.

- Υπολογισμός μηνιαίας διακύμανσης ποσοτήτων ανά κατηγορία αποβλήτου για το τρέχον έτος.

- Υπολογισμός μέσων τιμών ποσοτήτων αποβλήτων για όλα τα έτη.

- Προσθήκη και επεξεργασία δεδομένων αποβλήτων με χειροκίνητο τρόπο.

- Προσθήκη και επεξεργασία δεδομένων κάδων αποβλήτων.

- Προσθήκη και επεξεργασία δεδομένων από τρίτο αρχείο (ΕΔΣΝΑ) με αυτόματο τρόπο.

- Προσθήκη και επεξεργασία νέας κατηγορίας αποβλήτου για την περίπτωση που ο δήμος θα εισάγει νέο ρεύμα συλλογής.

- Προβολή όλων των επιλεγμένων δεδομένων σε πίνακα και σε γράφημα.

- Εισαγωγή προβλέψεων ΤΣΔΑ ανά κατηγορία αποβλήτου.

- Παρακολούθηση επίτευξης στόχου για κάθε κατηγορία αποβλήτου, με ενημερώσεις για χαμηλή ή υψηλή επίτευξη στόχου σε πραγματικό χρόνο.

 

Συνδυαστικά με την νέα πλατφόρμα, ο δήμος έχει προχωρήσει στην αποτύπωση και στο «μαρκάρισμα» των κάδων όλων των ρευμάτων, εντός της περιοχής της διοικητικής του ευθύνης. Κάθε κάδος διαθέτει μια ειδική σήμανση με ενσωματωμένο ένα RFID Tag, στο οποίοι είναι αποθηκευμένη όλη η πληροφορία που απαιτείται, προκειμένου ο κάδος να είναι πλήρως χαρακτηρισμένος. Η εν λόγω πληροφορία περιλαμβάνει τις συντεταγμένες χωροθέτησης, το είδος του κάδου, την χρονολογία απόκτησης, την ημερομηνία τελευταίου καθαρισμού, ενώ παράλληλα είναι δυνατή η εισαγωγή δεδομένων από τα στελέχη καθαριότητας σε πραγματικό χρόνο. Στόχος της εν λόγω ροής εργασίας είναι η προετοιμασία τόσο της Υπηρεσίας όσο και των υποδομών για την επόμενη φάση στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων, η οποία θα περιλαμβάνει την αυτόματη ζύγιση και εισαγωγή ποσοτήτων στην πλατφόρμα για κάθε κάδο και σε πραγματικό χρόνο.

Η νέα πλατφόρμα παρακολούθησης και διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Πεντέλης, αποτελεί μια καινοτομία για την Υπηρεσία Καθαριότητας και εν γένει για τον Δήμο, δεδομένου ότι παρέχει ολιστική και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των ποσοτήτων των αποβλήτων, ενώ παράλληλα καθιστά εύκολη την κατάρτιση και παρακολούθηση του ΤΣΔΑ. Η αυτοματοποίηση των ροών εργασίας και η διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα, δίνει την δυνατότητα ελέγχου σε όλα τα επίπεδα και κατ’ επέκταση συνεπικουρεί στην χάραξη ορθολογικής στρατηγικής στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο.

 

KPIs αναφορικά με την κάλυψη των στόχων της πλατφόρμας

 

Δείκτης (KPI): Αριθμός κατηγοριών αποβλήτων που διαχειρίζεται η πλατφόρμα

Τιμή Στόχος για την περίοδο από 01.09.2020 – 31.10.2021: 6 κατηγορίες αποβλήτων

Ποσοστό (%) επίτευξης για την περίοδο από 01.09.2020 – 31.10.2021: 100%

Τιμή Στόχος για το έτος 2022 (Αριθμός): 15 κατηγορίες αποβλήτων συνολικά

Δείκτης (KPI): Συνολική ποσότητα αποβλήτων που διαχειρίζεται η πλατφόρμα

Τιμή Στόχος για την περίοδο από 01.09.2020 – 31.10.2021: 18.500 tn

Ποσοστό (%) επίτευξης για την περίοδο από 01.09.2020 – 31.10.2021: 76%

Τιμή Στόχος για το έτος 2022 (Αριθμός): 18.000 tn